ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ  
Επιλέξτε κατηγορία νοικοκυριού: 
1. Ευάλωτο νοικοκυριό  
Νοικοκυριό με ατομικό εισόδημα κάτω από 20.000€ ή οικογενειακό κάτω από 40.000€   
2. Νοικοκυριό με ατομικό εισόδημα κάτω από 20.000€ ή οικογενειακό κάτω από 40.000€   
3. Νοικοκυριό με ατομικό εισόδημα πάνω από 20.000€ ή οικογενειακό πάνω από 40.000€   
4. Αγρότης  
Ισχύς συστήματος (Σε kWp)
Αναπηρία άνω του 67% ή μονογονεϊκή ή πολύτεκνη οικογένεια
Ποσοστό επιδότησης…    
για φωτοβολταϊκό (%)
για μπαταρίες (%)
για φωτοβολταϊκό (%)  
για μπαταρίες (%)  
Μέγιστο ποσό επιδότησης…    
για φωτοβολταϊκό (σε € ανά kWp)  
για μπαταρίες (σε € ανά kWp)  
για φωτοβολταϊκό (σε € συνολικά)  
για μπαταρίες (σε € συνολικά)  
Σύνολο