ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  Ή ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ;   
Όταν το εισόδημα από ενοικίαση ακινήτου εισπράττεται στο όνομα ενός φυσικού προσώπου, τότε φορολογείται με βάση την κλίμακα που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία και η οποία είναι η εξής:   
Η κλίμακα φορολόγησης των εισοδημάτων από ενοίκια (παρ. 4 του άρθρου 40 του Κ.Φ.Ε.)  
Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιµακίου (ευρώ) Σύνολο εισοδήματος (σε €) Σύνολο φόρου (σε €)  
Υπερβάλλον
Για την ενοικίαση ενός ακινήτου υπάρχουν και έξοδα: συντήρηση, αποκατάσταση ζημιών κλπ. Όταν η είσπραξη του ενοικίου γίνεται από φυσικό πρόσωπο, οι δαπάνες αυτές δεν εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα. Γίνεται μια οριζόντια μείωση 5% όπως προβλέπει η φορολογική νομοθεσία στο άρθρο 39 παρ. 3 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος: "Αν ο εκμισθωτής ή ο παραχωρών είναι φυσικό πρόσωπο εκπίπτει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης ή άλλες πάγιες και λειτουργικές δαπάνες του ακινήτου».  
Και αν το εισόδημα εισπράττεται από εταιρεία;   
Όταν το εισόδημα από ενοικίαση ακινήτου εισπράττεται στο όνομα μιας εταιρείας (πχ ΟΕ, ΕΕ ή και ΙΚΕ), τότε φορολογείται με βάση τον συντελεστή της εταιρείας που σήμερα είναι 22%. Οι δαπάνες για τη συντήρηση ή την επισκευή του ακινήτου, αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα από ενοίκια και ο φόρος προκύπτει επί της διαφοράς.  
ΒΗΜΑ 1ο: Συμπληρώστε το ετήσιο εισόδημα από ενοίκια  
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΌ ΕΝΟΙΚΙΑ
ΒΗΜΑ 2ο: Συμπληρώστε τις ετήσιες δαπάνες συντήρησης και επισκευής του ακινήτου  
           
ΕΤΗΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ