Η αλλαγή στον μισθό με την νέα κλίμακα  
 
Αναγράψτε τον μεικτό μηνιαίο μισθό σας  
Πόσους μισθούς εισπράττετε τον χρόνο;
 
Πόσα παιδιά έχετε;
 
Οι υπολογισμοί…  
  Ποσό  
Ασφαλιστικές εισφορές εργαζόμενου:  
Φόρος εισοδήματος έως 31/12/2019:   
Φόρος εισοδήματος από 01/01/2020:  
Εισφορά αλληλεγγύης:   
Καθαρός μισθός  
Καθαρός μισθός από 01/01/2020:  
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ 01/01/2020:  
   
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: