Ο ΦΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ    
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ 2019 (που αποτυπώθηκαν στις δηλώσεις του 2020):  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ 2020 (που θα αποτυπωθούν στις δηλώσεις του 2021):  
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ 2020-2019 (%)  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥ 2019 (που αποτυπώθηκαν στις δηλώσεις του 2020):  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥ 2020 (που θα αποτυπωθούν στις δηλώσεις του 2021):  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥ 2021 (που θα αποτυπωθούν στις δηλώσεις του 2022): €12.000  
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2019  
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2020    
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2021    
ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2019  
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2020  
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2021  
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 2019  
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 2020  
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 2021  
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ 2020  
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ 2021  
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ 2020  
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ 2021