Πόση επιδότηση δικαιούστε για το ηλεκτρικό ρεύμα;
Ενήλικα μέλη νοικοκυριού
Ανήλικα μέλη νοικοκυριού
Ποιο είναι το οικογενειακό σας εισόδημα;
Ποια είναι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά τετράμηνο;
Κιλοβατώρες για τις οποίες θα επιδοτηθείτε μέσω του κοινωνικού τιμολογίου
Ποσό επιδότησης λόγω κοινωνικού τιμολογίου
Κιλοβατώρες κρατικής επιδότησης
Ποσό επιδότησης λόγω κρατικής ενίσχυσης
   
Σύνολο επιδότησης
Πρόσθετο κόστος λόγω ρήτρας αναπροσαρμογής (ανά κιλοβατώρα)
Συνολικό κόστος  από ρήτρα αναπροσαρμογής
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ