Antal køer per 100 køer, der er døde eller blevet aflivet i besætningen i de seneste 12 måneder ?
Input - Döda kor, %              Utfall - Döda kor, %   
Download Arla Logo | Arla
                       
                       
  Besättningsdata               Utfall: Nyckeltal ändringar Om utfall  
  Antal årskor          
Förändringar i årlig rekryteringsprocent. Rekryteringsprocenten omfattar antalet döda och avlivade kor samt kor som slås ut till följd av produktion, sjukdom eller reproduktion. ?
Rekryteringsprocent    
  Mjölkproduktion, kg ECM/årsko          
Förändring av det årliga "överskottet" av kvigor. I modellen säljs dessa kvigor eftersom de inte behövs som ersättning när dödlighet och utslag minskar på grund av färre sjukdomsfall ?
Antal sålda kvigor    
Chansen till en lyckad brunstobservation följt av insemination i varje brunstcykel (21 dagar). Beräknas som produkten av inseminationshastighet och dräktighetsprocent. ?
Reproduktionseffektivitet          
Förändring av mjölkproduktion, kgECM per årsko ?
Mjölkproduktion, kgECM/årsko    
               
Förändring i livstidsproduktion, kg ECM ?
Livstidsydelse, kgEKM    
                         
  Dödsorsak, %       Målsättning för minskning
Här kan målet för antalet döda kor sättas för de olika sjukdomarna. När vi minskar andelen döda djur till följd av en given sjukdom utgår modellen bakom den från att vi 1-1 minskar den uppskattade verkliga sjukdomsförekomsten. Se "Uppskattad sann incidens" för mer information. ?
    Utfall: Förändring      
Antal kor per 100 kor som dött eller avlivats som en direkt följd av svår kronisk hältasjukdom. Perakut hälta på grund av akut trauma bör registreras som skada (t.ex. brutet ben) ?
Hälta    
 
Förändring av metanproduktion i besättningen: Total mängd producerad metan i besättningen (genom kor och avel) dividerat med total kgECM producerad i besättningen. Den totala metanproduktionen beräknas utifrån det totala foderbehovet för kor och ungdjur. ?
Methan utsläpp per kg ECM    
Antal kor per 100 kor som har dött eller avlivats som en direkt följd av metabolisk störning (kalvningsförlamning, ketos eller löpmagsförskjutning) ?
Metaboliska    
 
Förändring av arbetstid till följd av färre sjukdomsbehandlingar, färre ungdjur och mindre hantering av döda kor. ?
Arbetstidsbehov, timmar per vecka    
Antal kor per 100 kor som dött eller avlivats som en direkt följd av juverinflammation. Akut trauma mot juver eller spenar registreras som skador. ?
Mastit    
    Nettoavkastning per årsko    
Antal kor per 100 kor som dött eller avlivats som en direkt följd av juverinflammation. Akut trauma mot juver eller spenar registreras som skador. ?
Skador    
    Nettoavkastning besättning per år  
Antal kor per 100 kor som dött eller avlivats av orsaker som inte anges ovan. Värdet beräknas genom att subtrahera andelen kor döda från angiven orsak från den totala andelen döda kor i besättningen ?
Ingen av ovanstående orsaker                  
  Mer information  
                 
Den uppskattade sanna incidensen beräknas utifrån andelen djur som dör till följd av de ovan angivna sjukdomarna. Baserat på vetenskaplig litteratur används en genomsnittlig dödlighetsrisk för varje komplex av sjukdomen. En uppskattning av den verkliga incidensen beräknas genom att dividera den observerade dödligheten med den genomsnittliga dödlighetsrisken för sjukdomen. T.ex.: Det antas att den genomsnittliga dödligheten för rörelsestörningar är 4,2%, I en besättning har 2 av 100 kor observerats som har dött eller avlivats till följd av hälta. Den verkliga hältincidensen är därför 0,02/0,042 = 0,48 = 48% ?
Uppskattad verklig incidens Läs mer                    
Den uppskattade sanna incidensen av hälta i besättningen givet en genomsnittlig dödlighet på grund av hälta på 4,2 %. Se "Läs mer" för mer information. ?
Hälta, %                
Den uppskattade sanna förekomsten av metaboliska störningar i besättningen givet en genomsnittlig dödlighet från metaboliska störningar på 13%. Se "Läs mer" för mer information. ?
Metaboliska, %                
Den uppskattade sanna incidensen av juverinflammation i besättningen givet en genomsnittlig dödlighet från juverinflammation på 10%. Se "Läs mer" för mer information. ?
Mastit, %                
                       
t                      
                         
The pie-chart shows how the change in Net Return is broken down in increased milk sales, reduced treatment costs and increased livestock sales ?
Nettoavkastning per årsko        
  Nettoavkastning per besättning per år  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mjölk, foder och livdjur  
Mjölkpris, SEK per kg mjölk (4,2% / 3,4%)
Foderkostnader, SEK per kg DM
Avyttringskostnader per död ko, SEK
Pris på en kviga, SEK
   
Behandlingskostnader, SEK per fall  
Hälta
Metaboliska
Mastit