SimHerd-Flex: X-Zelit  
             
  Grunnleggende forutsetninger        
  Besetningsstørrelse      
    Melkepris, Kr. per kg EKM      
   
Erstatter X-Zelit en DCAD-diett i strategien din? Nei: Det antas at X-Zelit reduserer melkefeber og hypokalsemi med 75 %. Ja: Ved å erstatte DCAD med X-Zelit antas det at melkefeber og hypokalsemi reduseres med 64 %. Det antas at DCAD-dietten i seg selv også har en reduserende effekt og ved å fjerne DCAD forsvinner denne effekten. Disse forutsetningene (75 % og 64 %) kan endres under "Priser og forutsetninger" X-Zelit erstatter DCAD-dietten? 
 
 
   
Brukes X-Zelit kun til sinku eller også til nærliggende kviger? Når det kun brukes til sinku er kostnadene til X-Zelit lavere, men det er også fordelen, siden vi ikke vil ha effekt i første laktasjon. Bruk på sinku og kviger? 
 
   
   
Dette er totalt antall behandlinger når du har valgt å enten behandle sinku og kviger, eller kun sinku Totalt antall behandlinger/ år
     
             
    Besetningsdata  
Din "i dag"-situasjon. Her kan du spesifisere nøkkelindikatoren for besetningen din I dag
I denne kolonnen presenterer modellen forventede endringer for hver nøkkelindikator sammenlignet med "I dag situasjonen", som følge av bruk av X-Zelit. Endring
 
   
Melkeytelse per ku per år: Totalt melk levert i besetningen delt på gjennomsnittlig, totalt antall kyr i besetningen i løpet av året: totalt antall lakterende og sinku. Melkeytelse, kg EKM/ku/år
   
   
Andel kyr som forlater besetningen (dødelighet + utslakting) i løpet av året. Utskiftningsgrad
   
    Produktivitet, år    
    Livstidsproduktivitetsutbytte, kg EKM  
             
    Sykdomsbehandlinger per 100 kyr        
   
Kliniske tilfeller (behandlinger) av melkefeber per 100 kalvinger.   Melkefeber
   
   
Subkliniske tilfeller av hypokalsemi per 100 kalvinger.   Subklinisk hypokalsemi
   
   
Kliniske tilfeller av ketose (acetonemi) og fortrengt abomesum per 100 kalkninger (summen av disse to sykdommene skal angis her)   Metabolske sykdommer
   
   
Kliniske tilfeller av tilbakeholdt morkake og metritt per 100 kalvinger (summen av disse to sykdommene skal legges inn her)   Reproduktive sykdommer
   
   
Dette er fordelen med å bruke X-Zelit: Den årlige økningen i nettoavkastning på gården din. Under "Stønadsfordeling" kan du se hvordan ytelsen er delt opp i ulike elementer Ytelse, kr. pr. år
     
             
       
I denne kolonnen kan du spesifisere kostnadene til X-Zelit, kostnadene for din nåværende DCAD-diett (hvis du implementerer slik diett i dag) og reduksjonen i arbeidskraft du vil oppnå når du bytter til X-Zelit. Alle kostnader og arbeidsreduksjonen skal føres per forebyggende behandling Pr. behandling
De årlige kostnadene for dine behandlinger og endringer i arbeidskraft Pr. år
 
   
Kostnader for X-Zelittil forebyggende behandling Kostnader for X-Zelit, kr.
   
             
    Besparelser        
   
Kostnader for DCAD-diett per forebyggende behandling.
Kostnader for DCAD-diett (+ bolus), kr.
 
   
eduksjon (eller økning) i behov for arbeidskraft relatert til de forebyggende behandlingene ved bytte til X-Zelit. Dette kan dreie seg om arbeidskraft knyttet til tilskudd av bolus, urin-pH-målinger og andre sinku-rutiner. Reduksjon i arbeidskraft, minutter
   
   
Totale besparelser, der X-Zelit erstatter en DCAD-diett Besparelser, kr.  Pr. år
     
   
Økning i årlig fordel, minus økningen i kostnadene til X-Zelit, men også eventuelle besparelser (i tilfelle X-Zelit erstatter en DCAD-diett) Fortjeneste, kr. Pr. år
     
             
             
             
Powered by SimHerd        
           
         
           
         
SimHerd-Flex: X-Zelit
               
Fordel kr. Pr. år            
Fordel kr. Pr. ku Pr. år            
               
         
Sektordiagrammet viser hvor fordelen kommer fra: Melke-salg: Høyere avling fra kyr og høyere leveringsprosent til meieri / mindre antibiotikabehandlinger for reproduktive sykdommer). Husdyrsalg: Færre kyr faller fra og i stedet selges flere kviger som husdyr. Behandlingskostnader: Færre veterinær behandlingskostnader for melke feber, reproduktive og metabolske sykdommer. Oversikt over fordeler (les meg)
   
             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Powered by SimHerd              
Priser og forutsetninger  
Melkepris, kr. Pr. kg EKM
Fôringskostnader, kr.  Pr. kg tørrstoff
   
Behandlingskostnader, kr. pr. tilfelle  
Melkefeber
Reproduktiv sykdom
Metabolsk sykdom
Inseminering, kr. pr. avl
Arbeidsinnsats, kr.  pr. time
Overskudd av kvige, kr. pr. kvige
Slakteku, kr. pr. ku
   
Det antas at bruk av X-Zelit reduserer melkefeber og hypokalsemi med 75 %. Reduksjon av melkefeber og hypokalsemi på grunn av X-Zelit, %
En DCAD-diett har også en effekt når det gjelder å redusere melkefeber og hypokalsemi. I tilfelle X-Zelit erstatter en DCAD-diett, antas det at effekten av DCAD-dietten forsvinner. Feilverdien for denne effekten antas å være 30 %. Reduksjon av melkefeber og hypokalsemi på grunn av DCAD (+bolus), %
   
   
   
   
   
Powered by SimHerd