SimHerd-Flex: X-Zelit  
             
  Grundläggande antaganden        
  Besättningsstorlek      
    Mjölkpris, SEK per kg ECM      
   
Ersätter X-Zelit en DCAD-foderstat i din strategi? Nej: Det antas att X-Zelit minskar kalvningsförlamning och subklinisk Ca-brist med 75 %. Ja: Genom att ersätta DCAD med X-Zelit antas det att kalvningsförlamning och subklinisk Ca-brist minskar med 64 %. Det antas att DCAD-foderstaten i sig också har en reducerande effekt och genom att ta bort DCAD försvinner denna effekt. Dessa antaganden (75 % och 64 %) kan ändras under "Priser och antaganden" X-Zelit ersätter DCAD-foderstat?
 
 
   
Används X-Zelit bara till sinkorna eller även till högdräktiga kvigor? När man använder den enbart för sinkor är kostnaderna för X-Zelit lägre, men också fördelen, eftersom vi inte kommer att ha någon effekt i första laktationen. Använd på sinkor och kvigor? 
 
   
   
Detta är det totala antalet behandlingar när du har valt att antingen behandla sinkor och kvigor, eller endast sinkor
Totalt antal behandlingar/år
     
             
    Besättningsdata  
Din "Idag" situation. Här kan du ange nyckeltal för din besättning Idag
I den här kolumnen presenterar modellen de förväntade förändringarna för varje nyckeltal jämfört med "Idag situationen", som ett resultat av att använda X-Zelit.lt of using X-Zelit. Ändring
 
   
Mjölkavkastning per ko och år: total mjölk som levereras i besättningen dividerat med genomsnittet, totalt antal kor i besättningen under året: totalt antal lakterande och sinkor. Mjölkavkastning
   
   
Andel kor som lämnar besättningen (dödlighet + utslaktning) under året. Rekryteringsprocent
   
    Tid i produktion, år    
    Livstidsavkastning, kg ECM    
             
    Sjukdomsbehandlingar per 100 kor        
   
Kliniska fall (behandlingar) av kalvningsförlamningar per 100 kalvningar.   Kalvningsförlamningar
   
   
Antal fall av subklinisk Ca-brist per 100 kalvningar   Subklinisk Ca-brist
   
   
Kliniska fall av ketos (acetonemi) och löpmagsförskjutning per 100 kalvningar (summan av dessa två sjukdomar ska anges här)   Metaboliska störningar
   
   
Kliniska fall av kvarbliven efterbörd och livmodersinflammation per 100 kalvningar (summan av dessa två sjukdomar ska anges här)   Reproduktionssjukdomar
   
   
Detta är vinsten med att använda X-Zelit: den årliga ökningen av nettoavkastningen på din gård. Under "Vinstuppdelning" kan du se hur vinsten är uppdelad i olika delar Vinst, SEK per år
    SEK
             
       
I den här kolumnen kan du specificera kostnaderna för X-Zelit, kostnaderna för din nuvarande DCAD-diet (om du implementerar en sådan diet idag) och minskningen av arbetskraft som du kommer att få när du byter till X-Zelit. Alla kostnader och arbetsbesparing ska anges per förnyad behandling Per behandling
De årliga kostnaderna för dina behandlingar och förändringar i arbetsinsats Per år
 
   
Kostnader för X-Zelit under den förberedande perioden inför kalvning. Kostnad för X-Zelit, SEK
  SEK
             
    Besparingar        
   
Kostnad för DCAD-foderstat per djur för hela close-upperioden Kostnad för DCAD-foderstat (+bolus), SEK
  SEK
   
Minskning (eller ökning) av behov av arbetskraft relaterat till det förberedande arbetet inför kalvning vid byte till X-Zelit. Det kan röra sig om arbete relaterat till komplettering av bolus, urin-pH-mätningar och andra sinkorutiner. Besparing av arbetstid, minuter
  SEK
   
Total savings in case X-Zelit replaces a DCAD diet Besparingar, SEK per år
    SEK
   
Increase in annual benefit, minus the increase in costs of X-Zelit but also any savings (in case X-Zelit replaces a DCAD diet) Vinst, SEK per år
    SEK
             
             
             
Powered by SimHerd        
           
         
           
         
SimHerd-Flex: X-Zelit
               
Vinst per år, SEK            
Vinst per ko per år, SEK            
               
         
Cirkeldiagrammet visar var vinsten kommer ifrån: Mjölkförsäljning: högre avkastning och högre leveransandel till mejeriet / färre antibiotikabehandlingar av reproduktiva sjukdomar). Livdjursförsäljning: färre kor slaktas och istället säljs fler kvigor vidare. Behandlingskostnader: färre behandlingskostnader för kalvningsförlamning, reproduktiva och metaboliska sjukdomar. Fördelning Vinst (läs här)
   
             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Powered by SimHerd              
Priser och Antaganden  
Mjölkpris, pris per liter
Foderkostnader, SEK per kg torrsubstans
   
Behandlingskostnader, SEK per fall  
kalvningsförlamning
Reproduktionssjukdom
Metaboliska sjukdomar
Insemination, SEK per ins
Arbete, SEK per timme
Överskottskvigor, SEK per kviga
Slaktko, SEK per ko
   
Det antas att användning av X-Zelit minskar kalvningsförlamning och subklinisk Ca-brist med 75 %. Minskning av kalvningsförlamning och subklinisk Ca-brist tack vare X-Zelit, %
En DCAD-foderstat har också effekt när det gäller att minska kalvningsförlamning och subklinisk Ca-brist. Om X-Zelit ersätter en DCAD-foderstat antas effekten av DCAD-foderstaten försvinna. Det uppskattade värdet för denna effekt antas vara 30 %. Minskning av kalvningsförlamning och subklinisk Ca-brist tack vare DCAD (+bolus), %
   
   
   
   
   
Powered by SimHerd